AVANTATGES DEL TREBALL PER PROJECTES

Segons Thomas, J.W. (2000) el treball per projectes són «tasques complexes que deriven de problemes o preguntes desafiants; que impliquen els alumnes en activitats de disseny, de resolució de problemes, d’investigació i de presa de decisions; que donen als alumnes l’oportunitat de treballar d’una manera relativament autònoma durant un període de temps ampli, i que culminen en una presentació o un producte reals» (Thomas, 2000).

innovacio

1. Fomenta l’autonomia dels infants. Aprenen a ser competents i resoldre els reptes que se’ls plantegen.

2. Els infants són actius en el seu procés d’aprenentatges. S’impliquen en el que estan treballant i són ells els que guien el seu aprenentatge.

3. Afavoreix l’aprenentatge significatiu. Els infants van encaixant els continguts formant una xarxa de continguts.

4. Propicia el treball interdisciplinari ja que permet adquirir coneixements de les diferents àrees educatives.

5. Permet atendre la diversitat que ens trobem a les aules: flexibilitat en el ritme de treball, en les metodologies, els continguts…

6.Utilitza les noves tecnologies. Fent recerca milloren molt la competència digital.

7. Propicia un ambient d’aula en el que es treballa valors molt importants com el respecte, la tolerància, la solidaritat i el treball en equip.

8. Mestres i infants treballen conjuntament formant equip per resoldre els reptes que se’ls van plantejant. Milloren capacitats com la resolució de problemes i l’organització de les tasques.

9. Afavoreix l’aprenentatge participatiu i potencia el treball cooperatiu. Es dona molta importància al treball en grup i a la col·laboració, ja que és en aquestes situacions d’aprenentatge on els infants poden aprendre els uns dels altres.

10. Els infants estan motivats ja que aquesta metodologia dóna l’oportunitat de que ells escullin què volen treballar i què els interessa. Això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells.

11. Permet que els infants connectin amb la realitat, més enllà dels llibres de text o de les classes magistrals. Els preparen per la vida real.

12. L’infant aprèn a pensar, cercar informació i investigar. No a memoritzar i adquirir de forma mecànica continguts.

13. Potencia habilitats socials com saber estar, saber esperar, saber escoltar, saber debatre, saber relacionar-se amb els altres…

14. Afavoreix la confiança i l’autoestima dels infants. Els nens /es se senten orgullosos en veure que han superat un repte.

15. Exerciten el mètode científic ja que fan hipòtesis, les contrasten i finalment n’extreuen conclusions.