IDENTITAT

"A l'escola Agustiniana s'ensenya per Amor als altres i s'aprèn per Amor a la Veritat"

(Sant Agustí).

P2

La nostra missió és:

Ser una escola compromesa amb la millora constant, que cerca l’excel·lència educativa, sempre alineada amb les inquietuds de la societat. En aquest procés, ha estat reconeguda amb la certificació ISO 9001, un segell de qualitat que avala el nostre Projecte educatiu de centre, PEC. Per garantir una educació integral de l’alumne, sabem que Família i Escola anem de la mà. D’aquesta manera, ens comprometem a ajudar l’alumne en el seu procés de creixement personal.

Per aquest motiu, la nostra missió, CONSTRUIM AMB TU UN FUTUR MILLOR, es concreta en els objectius següents:

· Eduquem en valors i potenciem les virtuts més importants de la persona. Ens proposem aconseguir que els nostres alumnes siguin persones íntegres, bons ciutadans, que tinguin opinió pròpia i sàpiguen fer valoracions amb sentit crític, que siguin capaços de desenvolupar amb creativitat el seu compromís per aconseguir una societat millor.

· Volem ensenyar a ser persones, guiant als nostres infants i adolescents cap al centre del seu cor, perquè siguin conscients de les seves emocions, les sàpiguen gestionar, vagin descobrint què senten i què és essencial per a ells/es.

· Establim una mirada inclusiva en totes les intervencions que es realitzen al centre. L’escola, com a centre educatiu inclusiu, determina els fonaments psicoeducatius, formatius, ètics, de defensa de l'equitat i de justícia social que han de permetre crear la societat que desitgem, minvant el fracàs i l'exclusió i augmentant la millora contínua per a tots els alumnes sense excepcions.

· Impulsem l’acompliment dels objectius de desenvolupament sostenible. Promovem l’ús sostenible dels ecosistemes naturals i la qualitat del medi ambient, adoptant mesures urgents per combatre el canvi climàtic.

Infantil

Els nostres valors són:

 

La nostra acció docent i educativa s'inspira en una proposta coherent de valors i expressa un objectiu
primordial: que els nostres alumnes no sols aprenguin a pensar i a fer, sinó també a ser i a compartir.

Educar en la INTERIORITAT , la VERITAT i la LLIBERTAT RESPONSABLE per aprendre a SER.


Educar en l’AMISTAT, la COMUNITAT, la JUSTÍCIA i LA SOLIDARITAT per aprendre a ESTIMAR I
COMPARTIR.

primaria

La nostra visió és:

 

· Afavorim la formació integral de l’alumne, desenvolupant harmònicament totes les seves
capacitats des de la concepció dels valors Agustinians.


· Treballem una pedagogia actualitzada i innovadora de qualitat, que treballa la competència digital,
l’aprenentatge plurilingüe i la docència compartida.


· Impulsem la identificació, participació i integració de les famílies en el nostre Projecte Educatiu.


· Volem ser referents en l’entorn, projectant la solidaritat i els objectius de desenvolupament sostenible.


· Potenciem les competències transversals de l’àmbit personal i social mitjançant l’activitat física i el mindfulness.

 

Política de qualitat:

La nostra escola per tal de donar resposta a la visió i missió que tenim encomanada, amb el compromís de l’Equip Directiu a comunicar-ho a tot el personal del centre i complint amb els requisits legals vigents, concretem en els següents punts la nostra Política de Qualitat:

  • Aplicar la millora continuada i la innovació, en el nostre servei educatiu per tal d’obtenir l’excel·lència.
  • Exercir un model eficient d’actualització, planificació, organització, gestió de processos, recursos i avaluació complint els objectius de Qualitat.
  • Implicar tot el Claustre de professors i les persones del Centre en un treball de grup eficaç i satisfactori, sent testimonis i actors d’una educació en valors.
  • Orientar l’aprenentatge de l’alumne perquè pugui utilitzar els seus recursos personals i pugui actuar de manera activa i responsable en la construcció del seu propi projecte de vida, que es fonamenta en valors i confiança en la Paraula de Jesús.
  • Consolidar una cultura basada en el compromís explícit envers la igualtat d’oportunitats, de tracte i la no-discriminació per raó de gènere com un dels valors de l’entitat i com un dels compromisos envers l’equip humà.

 

27 feb 2024