QUÈ ÉS EL PROJECTE EDUCATIU?

Els objectius prioritaris del sistema educatiu són l'èxit escolar i l'excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.

Tenint en compte aquests objectius prioritaris i, seguint el principi de l'escola inclusiva que garanteixi l’equitat, i d'acord amb les seves característiques, dissenyem el nostre projecte educatiu.

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull en els documents marc, la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, treballant  per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu.

 

Alguns dels Documents Marc que configuren el nostre Projecte Educatiu són:

PLA DE CONVIVÈNCIA

PLA D'EVACUACIÓ/CONFINAMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

PLA AMBIENTAL

PLA DE PASTORAL

PLA D'ABSENTISME